ชื่อโครงงาน
ภาษาถิ่นวันละคำ
ทีมพัฒนา
กลุ่ม  เซโรงง
สมาชิกกลุ่ม
นางสาวปาล์มฤดี       จันคำ  เลขที่   31
นางสาวพสิกา      จันทา  เลขที่  38
นางสาวสุนิศา       คูณกลาง    เลขที่  52
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อาจารย์ที่ปรึกษา     ครูอริสรา สะสม
หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย แต่ประเทศไทยได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นภูมิภาคซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค และแต่ละภาคก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัจจุบันภาษาถิ่นได้เริ่มสูญหายไปบ้างแล้ว ในฐานะที่ทางกลุ่มเรา เซโรงง เป็นเยาวชนภาคเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาถิ่น และต้องการอนุรักษ์ภาษาของชาวเหนือไว้ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมภาษาถิ่นของภาคเหนือไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับเผยแพร่ ภาษาถิ่น
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นที่กำลังจะสูญหายไว้ให้ลูกหลานภายภาคหน้า
 เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
         
 เป้าหมายของกลุ่มพวกเรา จะเน้นไปทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภาคเหนือ และบุคคลที่สนใจในการใช้ภาษาถิ่นของชาวเหนือ  สำหรับโครงงานของกลุ่มเรา จะเป็นการรวบรวมภาษาถิ่น (คำเมือง)ของชาวเหนือเอาไว้
รายละเอียดของการพัฒนา
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้ได้ใช้  www.wordpress.com   www.youtube.com   www.flick.com  เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– สืบค้นและค้นคว้าข้อมูลที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์
ระยะเวลาดำเนินงาน

วัน เดือน ปี งานที่ทำ
1  พ.ย. 2553 เขียนข้อเสนอโครงงาน
8  พ.ย. 2553 นำข้อเสนอโครงงานเผยแพร่
15 พ.ย. 2553 หาข้อมูลความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่
26 พ.ย. 2553 หาข้อมูล ภาษาถิ่นของภาคเหนือ
4  ธ.ค. 2553 รวบรวมข้อมูล
17 ธ.ค. 2553 นำเสนอทางเว็บไซด์

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ได้อนุรักษ์ภาษาถิ่น (คำเมือง) ภาคเหนือ ไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง
– เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของภาษาถิ่น (คำเมือง) ของชาวเหนือ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความไพเราะเป็นอย่างมาก
– เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่ต้องการพูดหรือเข้าใจภาษาถิ่นของภาคเหนือ
 บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
www.parsatin.exteen.com
www. rayongwit.ac.th

 

 

 

 

Advertisements