ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์

จากเว็บ http://www.konmun.com ได้ให้ความหมายไว้ว่า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

– เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
– ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
– เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
– ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้สนอเป็นที่ปรึกษา

สำหรับกลุ่มของพวกเรา ได้ให้ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ไว้ว่า เป็นการให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้จัดทำสนใจ และต้องการศึกษาและนำเสนอ แล้วเพื่อนๆล่ะคะ่ให้ ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ว่าอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ

http://www.konmun.com/Article/id10243.aspx

Advertisements