ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.ได้เรียนรู้ และมีทักษะของการทำงานเป็นกระบวนการ

2.เป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานที่ทางกลุ่มได้จัดทำเพื่อเป็นตัวอย่างของผู้ที่สนใจทำโครงงาน

3.เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Advertisements